Dokumenty

Umowy

Dokumenty potrzebne do zawarcia umowy.

Regulaminy

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łobzie „Prusinowo” (PSZOK)

Zasady segregacji odpadów komunalnych -"Ulotka"

UCHWAŁA NR XXXVIII/372/14 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

UCHWAŁA NR XXXVIII/371/14 RADY MIEJSKIEJ W ŁOBZIE z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łobez."

Zezwolenia

Wpis do rejestru Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
Zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Zezwolenie transport odpadów Komunalnych.
Zezwolenie na zbieranie odpadów komunalnych
Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000037297, Kapitał Zakładowy 50.000zł