Odbiór odpadów


1.Odbiór odpadów komunalnych

Od 01 lipca 2013 r. odbiór odpadów komunalnych w Gminie Łobez odbywa się na podstawie zapisów znowelizowanej Ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku. W oparciu o zapisy powyższej ustawy Rada Miejska w Łobzie uchwaliła akty prawa miejscowego regulujące zasady utrzymania czystości i porządku jak i szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów w Gminie Łobez . Przyjęto zasadę, w której wszystkie nieruchomości zarówno zamieszkałe i niezamieszkałe objęte są gminnym systemem odbioru i zagospodarowania odpadów ( do zasady tej z dniem 01 stycznia 2016 r. wprowadzono wyjątki wyłączając z systemu gminnego odpady powstające na terenach Ogrodów Działkowych oraz Cmentarzy). Podmiotem odbierającym (a tym samym wykonawcą usługi) jest wyłonione w trybie zamówienia publicznego przedsiębiorstwo. Wykonawca realizuje zamówienie publiczne na rzecz gminy stosując zasady określone w umowie na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz w Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie. Regulamin UCiP określa rodzaje odbieranych odpadów, rodzaje pojemników na nieruchomościach oraz częstotliwości odbieranych frakcji. W oparciu o ww zapisy sporządzany jest Harmonogram Odbioru Odpadów Komunalnych - precyzujący terminy odbioru poszczególnych odpadów z nieruchomości. Częścią integralną powyższego systemu jest funkcjonowanie gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz cykliczny odbiór odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości. PSZOK przyjmujący nieodpłatnie odpady gromadzone w sposób selektywny, oraz dostarczone własnym transportem - jest alternatywą dla tych przypadków w których czasowo występuje nadmiar odpadów (ilości niemieszczące się w standardowych pojemnikach). Przywilej nieodpłatnego i samodzielnego przekazania odpadów w PSZOK nie dotyczy jednak frakcji zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych. Na chwilę obecną, Gminny PSZOK znajduje się na terenie Punktu Przeładunkowego Odpadów „Prusinowo” stanowiącego własność PUK Sp. z O.O. w Łobzie. To tam trafiają wszystkie odpady zebrane w gminie Łobez, które następnie po zgromadzeniu odpowiedniej masy transportowej przeładowywane są na kontenery wielotonażowe. Praktycznie, wszystkie odpady ekspediowane są poza granice gminy i powiatu łobeskiego z czego większość do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Rymaniu. Wyjątek stanowią niewielkie ilości czystego, rozdrobnionego gruzu znajdującego zastosowanie do utwardzania dróg gminnych i placów wewnętrznych przedsiębiorstwa. W uzupełnieniu systemu gminnego pozostaje pakiet usług oferowanych w systemie komercyjnym.

2. Selektywna zbiórka odpadów


W założeniach twórców Ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku jak i władz gminy podstawową zasadą gromadzenia i odbioru jest ich selektywność. Stąd ta forma zbierania jest oczekiwana jak i premiowana niższymi opłatami na rzecz funkcjonowania systemu. W naszej gminie obowiązuje zbiórka selektywna następujących frakcji odpadowych:
- odpady zmieszane opakowaniowe (z tworzyw sztucznych, metalu i papieru) jak: butelki plastikowe po napojach, pojemniki po maśle jogurtach, margarynie, śmietanie, kosmetykach, suche reklamówki, folie, kartony po mleku i napojach, puszki po napojach, opakowania po konserwach, książki, zeszyty, gazety, czasopisma, katalogi, papier szkolny i biurowy, kartony, tektura, torby papierowe, papier pakowy i falisty, opakowania z tworzyw sztucznych.
- odpady biodegradowalne jak: resztki żywności, fusy po kawie i herbacie, skorupki po jajkach i orzechach, zużyte ręczniki papierowe i chusteczki, mokry zabrudzony papier (niekolorowy) trawa, liście, resztki roślinne, trociny, ziemia po kwiatach, obierki po warzywach i owocach, popiół drzewny.
- odpady opakowaniowe ze szkła: butelki, słoiki, opakowania szklane po kosmetykach i po chemii gospodarczej itp.
- POZOSTAŁE odpady (wszystkie te które nie kwalifikują się do trzech poprzednich grup tzn.: popiół i żużel z palenisk opalanych węglem i koksem, zmiotki, zatłuszczony papier, butelki po olejach, zanieczyszczone (tłuste) folie, pampersy, porcelana, fajansy, szkło stołowe, ceramika, lustra, opakowania po dezodorantach i lakierach do włosów, odpady mięsne, kości, folie aluminiowe, porcelity, szyby okienne, zabawki, narzędzia, odzież , tekstylia, worki po cemencie i nawozach, tapety, żarówki żarowe, Wyżej wymienione frakcje odpadów odbierane są z nieruchomości w systemie pojemnikowo- workowym.
Ponadto, w systemie mobilnym jeden raz na kwartał odbierane są odpady wielkogabarytowe.
Wszystkie te frakcje odpadowe mogą być dostarczone indywidualnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Ponadto PSZOK przyjmuje odpady typu:
- odpady zielone (trawa skoszona, liście, rozdrobnione gałęzie),
- odpady poremontowe, gruz pochodzące z drobnych remontów w ilości limitowanej,
- odpady niebezpieczne (opakowania po środkach ochrony roślin, opakowania po farbach i lakierach – również ciśnieniowych, żarówki rtęciowe, neonowe, baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (dostarczany w całości, kompletny) – przyjmowany przejściowo na terenie siedziby PUK Sp. Z o.o.. w Łobzie
- przeterminowane leki – odbierane przez punkty apteczne na terenie miasta.

3.Odbiór gruzu i odpadów budowlanych

- w tym również przemysłowych realizowany jest w oparciu o zlecenia doraźne, specjalne kontenery oraz specjalny transport. W posiadaniu firmy są kontenery o pojemności:

które obsługiwane są przez samochody specjalne typu brama lub hak. W odpowiedzi na zlecenie telefoniczne lub osobiste – przedsiębiorstwo podstawia w miejsce remontu zamówioną jednostkę kontenerową. Klient zapełnia kontener w czasie dowolnym i dopiero po napełnieniu zgłasza konieczność jego odbioru. W przypadku korzystania z kontenera powyżej jednej doby, do ceny za odbiór doliczana jest tzw. opłata dzierżawna zależna od wielkości kontenera i czasu korzystania.

Uwaga!

Opłaty dzierżawnej firma nie nalicza w czasie zawartym pomiędzy dniami: piątek – popołudnie do poniedziałku –rano.

Likwidacja „Dzikich wysypisk”

Pomimo obowiązujących aktów prawnych jak Ustawa o Odpadach i Ustawa o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach , które nakładają na właścicieli obowiązek dbania o środowisko naturalne – proceder związany z powstawaniem „Dzikich wysypisk” trwa. Zagrożenia jakie powstają w wyniku „dzikich wysypisk” to:
- zanieczyszczenia gleby i wód podziemnych i pitnych wskutek wymywania substancji niebezpiecznych,
- zagrożenia pożarowe,
- epidemie,
- niszczenie środowiska naturalnego i krajobrazu.
PUK sp zoo w Łobzie na zlecenie Urzędu Miejskiego w Łobzie skutecznie zwalcza powstałe zagrożenia w postaci nielegalnego deponowania odpadów.
Prace rozpoczynamy od usunięcia odpadów, aż po całkowitą rekultywację terenu.

Odbiór odpadów elektrycznych i elektronicznych

Od 01 lipca 2006 r. każdy konsument przy zakupie sprzętu nowego – może oddać zużyty sprzęt w sklepie. Również PUK sp z o.o. w Łobzie, w ramach obowiązujących przepisów przyjmuje nieodpłatnie) od swoich klientów zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ( Punkt Zbiórki Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego w siedzibie firmy). Firma może również odpłatnie odebrać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ( WEE) od osoby która nie chce oddać go osobiście w punkcie przyjęcia. Jednocześnie informujemy, że od przedsiębiorców odbieramy sprzęt (WEE) również odpłatnie.

Letnie i zimowe oczyszczanie dróg


Usługi letniego i zimowego oczyszczania dróg wykonujemy głównie na rzecz Urzędu Miejskiego w Łobzie jak również pozostałych Zarządców Dróg (powiatowych, wojewódzkich). Zakresem obejmujemy zarówno ulice i chodniki miejskie jak i drogi pozamiejskie z terenu powiatu łobeskiego. W zależności od wymagań zarządców dróg, utrzymanie zimowe wykonujemy zarówno mokrą solą jak i mieszankami piaskowo- solnymi bądź czystym piaskiem. Pod działania zimowe firma kieruje 8 jednostek transportowych wyposażonych w sprzęt do uszorstniania nawierzchni oraz zgarniania śniegu. Wszystkie działania wykonujemy na zasadzie dyżurów całodobowych. Działania w zakresie letniego oczyszczania (w okresie od 01 marca do 31 października) ulic wykonywane są w oparciu o zawarte umowy wieloletnie z Gminą Łobez. Utrzymanie czystości dróg odbywa się wg obowiązującego harmonogramu przy pomocy wysokosprawnych i bezpylnych zamiatarek samobieżnych typu Schmidt oraz Hofmans o wydajności ok. 4 000m2/ godzinę pracy. Obowiązujące na dzień dzisiejszy umowy w zakresie letniego utrzymania ulic, nie wykorzystują potencjału firmy w powyższym zakresie.

Letnie utrzymanie ulic bezwzględnie wiąże się z utrzymaniem pasów zieleni wzdłuż ciągów komunikacyjnych (koszenie i grabienie zieleńców oraz cięcie żywopłotów). Powyższe czynności wykonujemy przy pomocy wykaszarek i kosiarek spalinowych. Ponadto firma posiada możliwości zarówno sprzętowe jak i kwalifikacyjne w zakresie wycinki drzew

Wszystkie usługi wykonujemy w oparciu o cennik.

Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000037297, Kapitał Zakładowy 50.000zł